ข่าวประชาสัมพันธ์

  • ศาลจังหวัดภูเก็ต : Phuket Provincial Court Tel.0 7621 1160 Fax 0 7622 5426 E-mail :- phkc@coj.go.th

โครงการสัปดาห์เจรจาประนอมหนี้เพื่อเร่งรัดการบังคับคดีผู้ประกัน

โครงการสัปดาห์เจรจาประนอมหนี้เพื่อเร่งรัดการบังคับคดีผู้ประกัน
เมื่อวันที่ 22 สิงหาคม 2560 นายชาติชาย สุขไสย ผู้พิพากษาหัวหน้าศาลจังหวัดภูเก็ต เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการสัปดาห์เจรจาประนอมหนี้เพื่อเร่งรัดการบังคับคดีผู้ประกัน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 ซึ่งจัดขึ้นระหว่าง วันที่ 22-24 สิงหาคม 2560 โดยมีนางนฤมล เสาวพรรณ ผู้อำนวยการฯ เป็น ผู้กล่าวรายงานวัตถุประสงค์ความเป็นมาของโครงการ และมีนายสุกิจ นาคะ ผู้พิพากษาหัวหน้าคณะชั้นต้นในศาลจังหวัดภูเก็ต บรรยายให้ความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับสิทธิและหน้าที่ตามกฎหมายและอธิบายถึงที่มาของโครงการซึ่งจัดขึ้นเพื่อให้ทราบถึงหน้าที่ ความรับผิดชอบและการปฏิบัติตนที่ถูกต้องในการนำตัวผู้ต้องหาหรือจำเลยมาส่งต่อศาลตามกำหนดนัด ภาระผูกพันที่ต้องปฏิบัติตามสัญญาประกันเพื่อไม่ก่อให้เกิดการบังคับคดีแก่ผู้ประกัน ขั้นตอนการบังคับคดีของศาลตั้งแต่เริ่มจนถึงสิ้นสุดกระบวนการ ผลดี-ผลเสีย ของการบังคับคดีผู้ประกันกับการเจรจาหนี้ ตลอดจนวิธีการระงับหรือบรรเทาความเสียหาย ความรับผิดอันเกิดจากการผิดสัญญาประกันโดยผ่อนชำระค่าปรับต่อศาลให้แก่นายประกันผู้เข้าร่วมโครงการรับฟังโดยพร้อมเพรียง ณ ห้องประชุม ชั้น 3 ศาลจังหวัดภูเก็ต.


เอกสารแนบ